Menu

razsvetljava

led svetila in trakovi

Po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 50/13 z dne 10. 6. 2013, ), pomembnejše snovi, ki onesnažujejo zunanji zrak, so:

  • žveplov dioksid in druge žveplove spojine;
  • dušikovi oksidi in druge dušikove spojine;
  • ogljikov monoksid;
  • organske spojine, še zlasti ogljikovodiki, razen metana;
  • težke kovine in njihove spojine;
  • prah, azbest (delci in vlakna v suspenziji), steklo in mineralna vlakna;
  • klor in njegove spojine in
  • fluor in njegove spojine.
  • LED žarnice: https://www.razsvetljava.si

 

Para z večine geotermalnih nahajališč vsebuje pline ( CO2, H2S, NH3, CH4, N2, H2), v mejah od 1,5 do 50 g/kg pare. Te pline pred uporabe pare izločimo v izločevalnikih. Ogljikovega dioksida je med temi plini največ vendar je njegova emisija v atmosfero  na enoto energije (kWh) manjša kot pri kotlih, v katerih sežigamo fosilna goriva. Največji problem pri izkoriščanju geotermalne energije predstavlja relativno velika emisija vodikovega sulfida. H2S oksidira v žveplov dioksid, ta pa v žvepleno kislino, katere posledica je kisli dež. Emisije SO2 so med 0.5 in 6.8 g na kWh proizvedene električne energije.

https://vimeo.com/ledsvetilatrakovi

Emisije nevarnih snovi v zrak v primerjavi z drugimi viri energije: